Video

Τελική αναστόμωση αρτηρίας
http://www.med.auth.gr/depts/plasticsurgery/v6_1.htm

Πλάγια αναστόμωση αρτηρίας
http://www.med.auth.gr/depts/plasticsurgery/v7_1.htm

Τελική αναστόμωση φλέβας με τη βοήθεια κυκλικού αναστομωτήρα
http://www.med.auth.gr/depts/plasticsurgery/v8_1.htm

Τελική συρραφή νεύρου
http://www.med.auth.gr/depts/plasticsurgery/v11_1.htm